REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

PAN-DA KATARZYNA JEDNAC”

§ 1 WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej Regulaminem] został wydany przez prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PAN-DA KATARZYNA JEDNAC”

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

pod adresem głównym: ul. Konstantynowskiej 30/32c m. 29, 94-303 Łódź

NIP: 7311994650, REGON: 100623471 zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM.

 1. Regulamin określa zasady i warunki najmu samochodów osobowych, dostawczych i lawet od Wynajmującego na podstawie zawieranych umów najmu.

 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Wynajmującego, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności indywidualnej umowy najmu z niniejszym Regulaminem, wiążące dla stron są postanowienia umowne.

 3. Ilekroć w Regulaminie bądź umowie mowa jest o:

NAJEMCY – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą samochód wskazany w Umowie;

WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć „PAN-DA KATARZYNA JEDNAC”;

UŻYTKOWNIKA – należy przez to rozumieć Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia samochodu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie pojazdu;

POJAZD – należy przez to rozumieć samochód osobowy stanowiący przedmiot umowy najmu zawartej przez Wynajmującego z Najemcą.

§ 2 NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM

 1. Najemcą i/lub Użytkownikiem może zostać:

 1. osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła 21 lat,

  2. przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby, tj. dowód osobisty albo paszport,

  3. posiada i przedstawi Wynajmującemu ważne, od co najmniej 2 lat, prawo jazdy uprawniające do kierowania wynajmowanym pojazdem, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej – międzynarodowa prawo jazdy;

 1. osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego), której reprezentant:

 1. przedstawi informację odpowiadającą odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz

 2. przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby, tj. dowód osobisty albo paszport, oraz

 3. przedstawi pisemne upoważnienie do czynności związanych z zawarciem umowy najmu samochodu w przypadku, jeżeli dokonuje go osoba inna niż wynika to z dokumentu, o którym mowa w punkcie 2a) powyżej,

 1. W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub Użytkownika wymogów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wynajmujący uprawniony jest do niezwłocznego rozwiązania umowy najmu i dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 2. Najemca przejmuje odpowiedzialność za wynajęty pojazd, w tym za działania i zaniechania użytkownika, od czasu odebrania pojazdu do jego zdania Wynajmującemu, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

 3. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących posiadania prawa jazdy, minimalnego okresu jego posiadania lub ograniczenia wiekowego Najemcy, może on wskazać Użytkownika spełniającego wskazane w ust. 1 wymagania pod warunkiem ich udokumentowania zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3 REZERWACJA POJAZDU I ZAWARCIE UMOWY

 1. Najemca może dokonać nieodpłatnej rezerwacji pojazdu telefonicznie lub osobiście w siedzibie Wynajmującego. Warunkiem powstania obowiązków po stronie jest przesłanie potwierdzenia na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany przez Najemcę.

 2. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy jest:

a) pozytywna weryfikacja danych Najemcy i/lub Użytkownika,

b) akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu przez Najemcę,

c) spełnienie warunków przewidzianych w § 2 ust. Regulaminu,

d) uiszczenie kaucji,

e) uiszczenie z góry czynszu za cały okres najmu pojazdu,

f) stwierdzi stan najmowanego pojazdu w protokole zdawczo-odbiorczym.

 1. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę, odpowiedzialność wszystkich Najemców na podstawie umowy najmu jest solidarna.

 2. W przypadku braku możliwości dostarczenia pojazdu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją, Wynajmujący dostarczy Najemcy pojazd tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki, przyjętej przy rezerwacji pojazdu. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 4 WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 1. Pojazd zostaje wydany w miejscu i czasie ustalonym przez Wynajmującego z Najemcą.

 2. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w miejscu i terminie wskazanym w umowie najmu.

 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wydanie i zwrot pojazdu następuje na terenie siedziby Wynajmującego w Łodzi, przy ul. Konstantynowskiej 30/32c.

 4. Wydanie i/lub odbiór pojazdu w innym miejscu, niż określone w ust. 1 następuje za dodatkową opłatą, wskazaną w § 10 i zgodą Wynajmującego.

 5. Przez jedną dobę najmu należy rozumieć 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu, stwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

 6. Najemca powinien zgłosić zamiar przedłużenia okresu najmu Wynajmującemu najpóźniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Warunkiem przedłużenia okresu najmu jest uzyskanie zgody Wynajmującego oraz uprzednie uiszczenie pełnego czynszu za dalszy okres najmu.

 7. Zwłoka/opóźnienie w zwrocie pojazdu skutkuje naliczeniem kary umownej

do jednej godziny opóźnienie w cenie

– do dwóch godzin dopłata połowa stawki dobowej doby

-powyżej dwóch godzin stawka dobowa

oraz upoważnia Wynajmującego do odbioru pojazdu kierującemu w każdym miejscu i żądania zwrotu poniesionych kosztów.

 1. Wszelkie koszty (w tym przede wszystkim holowania i naprawy pojazdu) w przypadku zwrotu lub pozostawienia niesprawnego lub uszkodzonego pojazdu obciążają Najemcę.

§ 5 STAN TECHNICZNY POJAZDU

 1. Stan techniczny pojazdu w chwili odbioru przez Najemcę jest stwierdzany protokołem zdawczo-odbiorczym. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego pojazdu, jego wyposażenia lub niezgodności z umową winny zostać stwierdzone. Brak zastrzeżeń stanowi akceptację pojazdu dostarczonego przez Wynajmującego jako zgodnego z umową.

 2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o zaistnieniu awarii.

 3. Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego wykonywania napraw pojazdu, zlecania jego napraw, ani holowania pojazdu bez uprzedniej zgody Wynajmującego.

 4. Każde otwarcie klapy silnika musi być uprzednio zgłoszone Wynajmującemu. Otwarcie klapy silnika bez uprzedniej zgody Wynajmującego powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z § 11.

§ 6 USZKODZENIA I KRADZIEŻ POJAZDU

 1. W razie uszkodzenia samochodu, kolizji lub wypadku Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego. W przypadku kradzieży pojazdu, jego elementów lub wyposażenia, jak również dokonania zniszczeń na pojeździe – również Policję.

 2. Najemca zobowiązany jest do współdziałania z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w tym w szczególności do dostarczenia opisu zdarzenia na piśmie i/lub informację o sporządzeniu i treści notatki policyjnej, oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdu, dowodu tożsamości kierującego pojazdem w terminie 7 dni od daty zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty od samochodu Wynajmującemu.

 3. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków ustępu poprzedniego, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody.

 4. W przypadku, gdy do kolizji albo wypadku doszło z winy Najemcy, Użytkownika lub innej osoby, której ww. powierzył pojazd, poza opisem zdarzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Najemca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie kierującego pojazdem, przyznającego się do winy.

 5. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3. niniejszego paragrafu, z kaucji uiszczonej przez Najemcę potrącana jest kwota, odpowiadająca udziałowi własnemu Wynajmującego, stanowiącą część wartości szkody, jaką Wynajmujący zobowiązał się pokryć w momencie wystąpienia szkody zgodnie z umową dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu od zdarzeń losowych (AC).

 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w majątku Wynajmującego, w tym również szkodę wynikłą z rekalkulacji składki dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu od zdarzeń losowych (AC).

 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

§ 7 KAUCJA

 1. Przed zawarciem umowy, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy najmu, w tym w szczególności zapłaty czynszu za najem, odszkodowania za uszkodzenia pojazdu powstałe z winy Najemcy – pod warunkiem zawieszającym w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Kaucja wynosi 1.000 zł i jest płatna w gotówce, za pokwitowaniem odbioru.

 3. Wynajmujący zwraca kaucję Najemcy niezwłocznie po zwróceniu pojazdu oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zdania pojazdu.

 4. W przypadku zwrócenia pojazdu przez Najemcę w stanie niezgodnym z protokołem sporządzonym przy jego odbiorze lub w przypadku naruszenia obowiązków Najemcy, wynikających opisanych w § 8 Regulaminu, z kaucji zostanie potrącona kara umowna zgodnie z § 11 Regulaminu.

§ 8 OBOWIĄZKI NAJEMCY

  1. Najemca zobowiązany jest do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  2. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem samochodu. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

  3. Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i umowy najmu i zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o tych obowiązkach oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób innych, niż wskazane w umowie, którym powierza pojazd.

  4. Najemca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

b) do codziennej kontroli stanu oleju w silniku, płynu w układzie chłodzenia, płynu hamulcowego oraz ciśnienia w ogumieniu,

c) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym, w protokole – wydania samochodu oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa,

d) przestrzegania dopuszczalnej ładowności pojazdu,

e) właściwego zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą oraz zabezpieczenie dokumentów i kluczyków do pojazdu.

  1. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i narkotyków oraz przewożenia zwierząt. Zakaz ten obowiązuje również Użytkownika i pasażerów pojazdu.

  2. W okresie trwania najmu pojazdu koszty zakupu paliwa ponosi Najemca. Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia poziomu paliwa przed zwrotem pojazdu do stanu odpowiadającego jego ilości w chwili odbioru pojazdu, wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego.

  3. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na stacjach znanych koncernów petrochemicznych (Orlen, Lotos, Shell, Statoil, BP). Na żądanie Wynajmującego, Najemca winien okazać dokument sprzedażowy (paragon fiskalny, fakturę VAT).

  4. Wszystkie koszty uzupełniania płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek oraz naprawy ogumienia podczas eksploatacji samochodu ponosi Najemca. W każdym przypadku Najemca powinien uzyskać uprzednią zgodę Wynajmującego na dokonanie wymiany lub uzupełnienie płynu.

  5. Najemca jest obowiązany zwrócić samochód czysty w środku i na zewnątrz.

  6. Przemieszczanie się wynajętym pojazdem poza granice UE jest zakazane.

  7. Zakazane jest podnajmowanie, przekazywanie do używania lub udostępnianie pojazdu do prowadzenia innym osobom niż wskazane w umowie najmu.

  8. Wynajmujący ma prawo skontrolowania sposobu eksploatacji pojazdu przez Najemcę.

  9. Najemcę obowiązuje dobowy limit kilometrów wpisany w umowę. Wynajmujący pobiera opłatę za przekroczenie limitu w wysokości określonej na umowie.

§ 9 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania pojazdu czystego oraz przydatnego do umówionego użytku.

 2. Pojazd dostarczony przez Wynajmującego musi posiadającego ubezpieczenie OC.

 3. Pojazd dostarczony przez Wynajmującego musi posiadać aktualne badania techniczne i na podstawie wiedzy Wynajmującego być sprawny.

§ 10 OPŁATY

 1. Wszelkie opłaty z tytułu najmu pojazdu płatne są z góry, w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, według stawki obowiązującej w dniu rezerwacji chyba, że z uwagi na chwilę powstania obowiązku ich uiszczenia, nie jest to możliwe. W ostatnim przypadku, opłaty pobierane są po zakończeniu najmu.

 2. Strony mogą odmiennie określić zasady ponoszenia opłat w przypadku pojazdów zastępczych, w tym w szczególności w przypadku udziału osób i podmiotów trzecich w rozliczeniu.

 3. Wszystkie opłaty wymienione w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto.

 4. Wynajmujący pobiera dodatkową opłatę za:

– wydanie i zwrot pojazdu poza godzinami pracy określonymi: 30zł

– wydanie i zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego: ustalenia indywidualne

– przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 25gr za kilometr

– dodatkowy kierowca 10 zł za dobę (nie więcej jak 50zł na cały wynajem)

– nawigacja z mapą GPS za dobę 15zł (nie więcej jak 60żł za cały wynajem)

– fotelik dla dziecka za dobę 10zł (nie więcej jak 50zł za cały wynajem)

– opłata za rezygnację z najmu na mniej niż 48 godzin przed datą rozpoczęcia najmu: 100% zadatku

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY I KARY UMOWNE

 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę w części, dotyczącej obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym w szczególności zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym następuje poprzez zapłatę kary umownej, określonej w niniejszym Regulaminie.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie przenoszącej karę umowną na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 3. Kara umowna w przypadku niewykonanie obowiązków, o których mowa w § 6 wynosi:1000zł

 4. Pozostałe kary umowne:

– zagubienie, uszkodzenie lub utrata kluczyka/pilota: 1000zł

– zagubienie, uszkodzenie lub utrata dokumentów pojazdu: 1000zł

– zagubienie, uszkodzenie lub utrata tablicy rejestracyjnej: 1000zł

– złamanie zakazu palenia tytoniu, spożywanie alkoholu lub narkotyków w pojeździe 250zł

– złamanie zakazu przewożenia zwierząt: 250zł

– zwrot brudnego pojazdu (wewnątrz i na zewnątrz):250zł

– bezumowne korzystanie z pojazdu: pięciokrotność stawki dobowej

– zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa: według cennika ASO + 20%

– otwarcie klapy silnika bez uprzedniej zgody Wynajmującego: 2000zł

– demontaż, wymiana części bez zgody Wynajmującego: według cennika ASO + 20%

– holowanie pojazdu niesprawnego, uszkodzonego lub bez uzyskania uprzedniej

zgody Wynajmującego 250zł

– zagubienie, uszkodzenie lub utrata kołpaka: 100zł

– zagubienie, uszkodzenie lub utrata felgi: według cennika ASO + 20%

– stan paliwa niezgodny z jego ilością w chwili odbioru pojazdu: 7zł/litr paliwa

 1. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania, zaniechania lub niedbalstwa oraz prowadzenia pojazd w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

 2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pełnej wartości pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami pojazdu

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub na adres e-mail: info@wypozyczalnia-panda.pl

 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminów rozpatrzenia reklamacji na wliczają się terminy doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego lub serwis poczty elektronicznej.

 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła e-mailem lub listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i najmem pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

 3. W przypadki nie stosowania się do postanowień regulaminu i powstania zobowiązania po stronie najemcy, najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajmującego kancelarie

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

zgoda