Samochody z OC sprawcy

Auto z OC sprawcy, Auto zastępcze z OC.

Wypożyczalnia aut zastępczych z OC sprawcy

 • Auto zastępcze to już nie problem, u nas zastępczy pojazd otrzymasz od ręki, a wszystkie koszty pokryje sprawca wypadku!
 • Koszty wynajmu samochodu zastępczego możesz egzekwować od ubezpieczyciela.
 • Auto podstawiamy i odbieramy pod wskazanym przez Ciebie adres.

Zbierajcie wszystkie rachunki !

Polisa OC sprawcy pokrywa nie tylko koszt holowania i wynajmu auta zastępczego, lecz także wszelkie dodatkowe wydatki poniesione w związku z brakiem auta, jak i wydatki na zabezpieczenie pojazdu przed dalszym niszczeniem, takie jak wynajem miejsca parkingowego i zakup pokrowca chroniącego rozbite auto przed deszczem.

Takie dodatkowe koszty ubezpieczyciel zwykle refunduje, ale tylko pod warunkiem, że na wszystko macie rachunki i faktury.

Jakie samochody zastępcze można wynająć?

Masz możliwość wypożyczenia auta w tej lub niższej klasie, co twój uszkodzony samochód

Kiedy i komu przysługuje auto zastępcze?

Każdej osobie, która miała kolizję z nie swojej winy

Co oferujemy?

 • brak limitów kilometrów
 • pomoc prawną / współpracujemy z renomowaną kancelarią

Jakich dokumentów potrzebujesz

 • oświadczenie z miejsca kolizji (jesteś osobą poszkodowaną)
 • lub notatkę policyjną z miejsca zdarzenia
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • nr zgłoszenia sprawy oraz nazwę ubezpieczalni, w której ma być likwidowana szkoda
 • dokument potwierdzający własność uszkodzonego pojazdu

Na jak długo można wynająć auto zastępcze?

Samochód zastępczy należy się na czas naprawy,czyli od dnia zaistnienia szkody lub od chwili wstawienia auta do warsztatu (jeśli można było nim wcześniej jeździć) aż do dnia jego odbioru.

Jak wynająć auto zastępcze?

 • w siedzibie firmy
 • telefonicznie pod nr tel. 500 865 800

Nota prawna

Ubezpieczyciel zwróci uzasadnione koszty holowania i najmu pojazdu zastępczego

Obowiązek zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu najwyższego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. (sygn. akt III CZP 76/13), opublikowana na portalu orzeczeń Sądu Najwyższego (www.sn.pl)

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 12 listopada 2008 r., sygn. akt I C 218/08, niepublikowany

Zdaniem Sądu na uwzględnienie zasługiwało roszczenie o zwrot kosztów wynajmu I samochodu zastępczego.

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. jest bardzo często niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia, ale również zniszczenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Stanowisko takie znalazło również wyraz w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 1916/00 (niepubl.).

Sąd ten podkreślił, że za normalne następstwo zniszczenia pojazdu służącego poszkodowanemu do prowadzenia działalności gospodarczej należy uznać konieczność czasowego wynajęcia pojazdu zastępczego w celu kontynuowania jej działalności w okresie, gdy szkoda nie została jeszcze naprawiona.

Postulat pełnego odszkodowania przemawia więc za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia. /cyt. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie IV CK 672/03/.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 listopada 2009 roku, sygn. akt XII Ga 374/09, niepublikowany

Nie ulega wątpliwości, że szkoda majątkowa wyrażać się może w braku możliwości korzystania z określonej rzeczy – w realiach sprawy z samochodu stanowiącego własność poszkodowanych. Jeżeli więc poszkodowani ponoszą koszty najmu pojazdu zastępczego, które były konieczne to mieszczą się one w pojęciu szkody podlegającej wyrównaniu przez ubezpieczyciela.

Odszkodowanie należy się tylko w takim zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby z środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie należy się jednak jedynie za okres odpowiadający okresowi pomiędzy dniem wyrządzenia szkody a dniem naprawienia pojazdu, biorąc pod uwagę wszelkie technologiczne uwarunkowania związane z przywróceniem pojazdu do stanu poprzedniego oraz z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela.

Zdaniem Sądu Rejonowego nie ulega wątpliwości, że w majątku poszkodowanych powstała szkoda majątkowa, której część stanowią koszty zasadnego wynajmu pojazdu zastępczego na czas dokonywanej naprawy pojazdu uszkodzonego. Samochód zastępczy był koniecznymi niezbędny do przemieszczania się na terenie Trójmiasta, która wykonywała specyficzną pracę a także z uwagi na jej stan zdrowia. Oceniając natomiast zarzut pozwanego odnośnie okresu korzystania z tego pojazdu zastępczego jak i wysokości jego najmu Sąd Rejonowy wskazał, że miał tu na uwadze utrwalone orzecznictwo zgodnie, z którym koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą tylko okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu.

Dlatego też z uwagi na zarzuty pozwanego, iż okres, za który powódka domaga się zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego nie Odpowiada okresowi naprawy technologicznie uzasadnionemu i przekracza go – Sąd Rejonowy poczynił w tym zakresie ustalenia w oparciu o opinię sporządzoną przez biegłego sądowego. Ostatecznie, zdaniem Sądu biegły słusznie i zasadnie ustalił, że niezbędny i celowy czas naprawy pojazdu wynosił w niniejszym przypadku 9 dni.